Zoeken

Dansworkshop door Alida Dors - Rebound

De Arnhemse Meisjes organiseren maandelijks een workshop voor professionele dansers. Schrijf je onder aan de pagina in voor onze makersnieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste workshops.

18 maart 18:30 – 21:00: Masterclass Alida Dors – Rebound
Choreograaf Alida Dors beschouwt haar dansers als co-creators. Voor elke nieuwe uitvoering heeft ze een blauwdruk in haar hoofd, maar ze vraagt ​​haar dansers om hun eigen inbreng te leveren. Tijdens de eerste twee weken van het repeteren beweegt ze samen met haar dansers. Na die twee dagen werkt ze met opdrachten en vragen die haar dansers ertoe brengen om met hun eigen ideeën te komen en dat in beweging te vertalen. In deze masterclass zullen deelnemers ervaren hoe Alida Dors werkt. Ze zullen een onderdeel leren van de nieuwe BackBone-uitvoering Rebound van Liza Panjoel. Daarna worden ze uitgedaagd om hun eigen inbreng toe te voegen. De belangrijkste vraag voor deze input zal zijn: wat betekent het woord Rebound voor jou en hoe vertaal je dat idee naar beweging?

Om je op te geven, kun je een mail sturen met je naam, telefoonnummer en dansachtergrond naar arnhemsemeisjes@hotmail.com. Deze workshop vereist een hoog niveau fysiek gezien, en is daarom bedoeld voor mensen met een professionele ballet-, jazz, urban of moderne dans  achtergrond. Opgeven kan t/m 5 maart.

BIOGRAFIE ALIDA DORS
Alida Dors (Amsterdam, 1977) danste al op jonge leeftijd met verschillende breakdanceteams, zoals Turn it Loose. Tijdens haar studie Fiscale Economie werd ze een populaire danseres, stond ze op het podium met grote hiphopsterren als P. Diddy en Usher en besloot ze zich vervolgens volledig te concentreren op choreografie. Alida was artist-in-residence bij theater MC in Amsterdam en ging daarna naar Korzo in Den Haag. In 2012 won ze de Prijs van de Nederlandse Dansdagen in Maastricht.

Alida leidt sinds 2012 haar eigen dansgezelschap BackBone en sinds 2017 wordt BackBone structureel gesubsidieerd. Met BackBone ontwikkelt ze theatervoorstellingen en werkt ze voor de openbare ruimte; waar hiphop vandaan komt. Hiphop is de bron van al haar werk. Qua vorm zoekt ze de interdisciplinaire op, net als de hiphopkunst. Door avontuurlijke ontmoetingen met moderne dans, muziek, spoken word en video creëert zij haar eigen danstaal, haar eigen hiphop. Deze diversiteit en nieuwsgierigheid komt ook tot uiting in de dansers van BackBone, waarin verschillende culturen en achtergronden samenkomen. Alida, die naast choreograaf ook een socioloog is, neemt menselijk gedrag natuurlijk als de kern van haar werk. Degenen die een uitvoering van BackBone bezoeken, worden uitgedaagd tot (zelf) reflectie en bewustzijn van ons aandeel in deze samenleving. Met BackBone heeft Alida een belangrijke plaats ingenomen in het publieke debat, maar ook in de dialoog over de ontwikkeling van hiphop in het theater. Zowel op als buiten het toneel zijn het breken van machtsstructuren en het conflict tussen de mens en het systeem haar drive en bron van inspiratie.

 

The Arnhem Girls organize a monthly workshop for professional dancers. Register at the bottom of the page for our creator newsletter to stay informed of the latest workshops.

18 March 18:30 – 21:00: Masterclass Alida Dors
Choreographer Alida Dors regards her dancers as co-creators. She has a blueprint in her head for every new performance, but she asks her dancers to make their own contribution. During the first two weeks of rehearsing, she moves with her dancers. After those two days she works with assignments and questions that lead her dancers to come up with their own ideas and translate that into movement. In this master class participants will experience how Alida Dors works. They will learn a sentence from the new BackBone version Rebound by Liza Panjoel. Then they are challenged to add their own contribution to the sentence.
The main question for this input will be: What does the word Rebound mean for you and how do you translate that idea into movement?

To sign up, you can send an email with your name, phone number and dance background to arnhemsemeisjes@hotmail.com. This workshop requires a high level of physics, and is therefore intended for people with a professional ballet, jazz, urban or modern dance background. You can sign up until 5 March.

ALIDA DORS BIOGRAPHY
Alida Dors (Amsterdam, 1977) already danced at a young age with various breakdance crews, such as Turn it Loose. During her degree in Fiscal Economics she became a popular dancer, was on stage with big hip hop stars like P. Diddy and Usher and then decided to focus entirely on choreography. Alida was artist in residence at theater MC in Amsterdam and then joined Korzo in The Hague. In 2012 she won the Prize of the Dutch Dance Days in Maastricht.

Alida has been running her own dance company BackBone since 2012 and since 2017 BackBone has been structurally subsidized. With BackBone she develops theater performances and work for the public space; where hip hop comes from. Hip hop is the source of all her work. In terms of form, she looks up the interdisciplinary, just like the art form hip hop. Through adventurous encounters with modern dance, music, spoken word and video she creates her own dance language, her own hip hop. This diversity and curiosity is also reflected in the dancers of BackBone, in which different cultures and backgrounds come together. Alida, who is also a sociologist in addition to being a choreographer, naturally takes human behavior as the core of her work. Those who visit a performance of BackBone are challenged to (self) reflection and awareness of our share in this society. With BackBone Alida has taken an important place in the public debate, but also in the dialogue about the development of hip hop in the theater. Both on and off the stage, the breaking of power structures and the conflict between man and the system are her drive and source of inspiration.