Zoeken

LAB Oost is een nieuw initiatief in Nijmegen en Arnhem voor een nieuwe generatie podiumkunstenaars die werk maken voor een publiek van 4 tot 18 jaar. In het najaar van 2024 is de eerste residentieplek beschikbaar: vier werkweken waarin je experimenteert, onderzoek doet en je werk test voor een jong publiek. De residentie wordt afgesloten met presentaties in Theater Het Badhuis, Theater a/d Rijn en Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging.

For English see below.

Wat is LAB Oost?

LAB Oost is een ontwikkelplek voor jeugdpodiumkunsten. We willen experiment en vernieuwing aanjagen in de podiumkunsten voor jong publiek. Dat doen we door opkomende makers uit te dagen om relevante verhalen en nieuwe vormen te onderzoeken en ontwikkelen voor een jong publiek van nu. We bieden expertise en begeleiding op artistiek en organisatorisch gebied, en creëren een context waarin uitwisseling en feedback met jong publiek en vakgenoten centraal staan.

Voor wie?

Wij zijn op zoek naar afgestudeerde en autodidacte makers uit alle podiumkunst disciplines. Voorop staat dat je geïnspireerd bent door de vragen en onderwerpen die leven bij jong publiek. Jouw voorstel voor de residentie laat een uitgesproken urgentie zien. Je kaart prikkelende of schurende onderwerpen aan, of je kijkt met nieuwe ogen naar aloude thema’s. We moedigen (vorm)experiment aan. Ook vragen we je om een concrete theatrale vertaling te verwerken in je concept. Wat gaan bezoekers van jouw werk zien of beleven?

Hoe werkt het?

Meld je aan via dit formulier. Daar vind je de vragen die we graag willen weten over jou, jouw idee, de doelgroep en hoe je het wil aanpakken. Aanmelden kan via een video of in geschreven tekst.
Voor 10 juni selecteren we uit de aanmeldingen maximaal 4 makers die op maandag 17 juni komen pitchen in Het Badhuis (vergoeding beschikbaar). Dit is een eerste kennismaking waarin jij jouw idee presenteert aan een commissie van de drie partners. De vorm is vrij: in max. 10 minuten speel je een korte performance, lees je een of twee scenes van een nieuwe tekst, of neem je ons op een andere manier mee in je verbeelding. Daarna hebben we een gesprek. Op basis van pitch en gesprek kiezen we een maker.
De residentieperiode is van 16 september t/m 11 oktober 2024 in Theater Het Badhuis Nijmegen. Er wordt CAO conform betaald en er is ruimte voor een artistiek team van ca. 4 à 5 personen.
Presentaties zijn in Het Badhuis Nijmegen op 11 oktober, Theater a/d Rijn Arnhem op 19 november (+ repetitiedag 18 november) en Stadsschouwburg Nijmegen op 25 november of 2 december (+ 1 repetitiedag)
Aanmelden kan via het aanmeldformulier t/m 9 juni.

Samenwerking

LAB Oost is een samenwerking tussen Theatergroep De Horde uit Nijmegen, productiehuis / ontwikkelinstelling Theater a/d Rijn, aangesloten bij De Nieuwe Oost in Arnhem en Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging.

Met LAB Oost willen we de talentontwikkeling in de jeugdpodiumkunsten versterken door gezamenlijk actuele ontwikkelingen, innovatieve ideeën en talent te ondersteunen.

————–
English

OPEN CALL: LAB OOST

LAB Oost is a new initiative in Nijmegen and Arnhem for a new generation of performing artists who create work for an audience from 4 to 18 years old. The first residency will be available in the autumn of 2024: four working weeks in which you experiment, conduct research and test your work for a young audience. The residency will be concluded with presentations in Theater Het Badhuis, Theater a/d Rijn and Stadsschouwburg Nijmegen and Concertgebouw De Vereeniging.

What is Oost?

LAB Oost is a development place for youth performing arts. We want to encourage experimentation and innovation in the performing arts for young audiences. We challenge emerging makers to research and develop relevant stories and new forms for today’s young audience. We offer expertise and guidance in artistic and organizational areas and create a context in which exchange and feedback with young audiences and colleagues are central.

For whom?

We are looking for graduated and self-taught makers from all performing arts disciplines. The most important thing is that you are inspired by the questions and topics that concern young audiences. Your proposal for the residency shows an outspoken urgency. You tackle stimulating or abrasive topics, or you look at age-old themes with new eyes. We encourage (form) experimentation. We also ask you to incorporate a concrete theatrical translation into your concept. What will visitors see or experience when they see your work?

How does it work?

Register via the form. There you will find the things we would like to know about you, your idea, your target group and how you want to approach it. You can register via a video or in written text.
Before June 10, we will select a maximum of 4 makers from the registrations who will pitch their ideas in Het Badhuis on Monday, June 17 (compensation available). This is a first introduction in which you present your idea to a committee of the three partners. The form is free: in a maximum of 10 minutes you play a short performance, read one or two scenes of a new text, or take us into your imagination in some other way. Then we have a conversation. We choose a maker based on pitch and conversation.
The residency period is from September 16 to October 11, 2024 in Theater Het Badhuis Nijmegen. Payment is in accordance with the collective labor agreement and there is room for an artistic team of approximately 4 to 5 people.
Presentations are in Het Badhuis Nijmegen on October 11, Theater a/d Rijn Arnhem on November 19 (+ rehearsal day November 18) and Stadsschouwburg Nijmegen on November 25 or December 2 (+ 1 rehearsal day)
You can register via the registration form until June 2.

Cooperation

LAB Oost is a collaboration between Theatergroep De Horde from Nijmegen, production house / development institution Theater a/d Rijn, powered by De Nieuwe Oost in Arnhem and Stadsschouwburg Nijmegen and Concertgebouw De Vereeniging.

With LAB Oost we want to strengthen talent development in the youth performing arts by jointly supporting current developments, innovative ideas and talent.

Meer nieuws